ผู้บริหารและคณาจารย์

Committee and Faculty Members

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ.ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร

รองคณบดี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

อ.ดร. วรฤทัย ชูเทียร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รศ.ดร. วรพล เกียรติกิตติพงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และอาคารสถานที่

ผศ.ดร.ปรเมศร์ อารมย์ดี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร. ภมร ศิลาพันธ์

หัวหน้าภาค

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการ และวิศวกรรมวัสดุ

ผศ.ดร. นิติ ยงวณิชย์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร. อาจารย์ ดร.ชลเทพ อุสาคู

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ

ผศ. อาจารย์กวินธร สัยเจริญ

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ หุดากร

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รศ.ดร. ประกร รามกุล

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แก้วอ่อน