ทำเนียบคณบดี

President Hall

Asst.Prof

Dr. Arunsri Leejeerajumnean

B.E. 2012 - 2019
B.E. 2013 - 2017

B.E. 2009 - 2012
B.E. 2004 - 2009

B.E. 2002 - 2004
B.E. 2000 - 2002

B.E. 1990 - 2000