ทำเนียบคณบดี

President Hall

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. อรุณศรี ลีจีรจำเนียร

พ.ศ. 2555 - 2562
พ.ศ. 2556 - 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ

พ.ศ. 2552 - 2555
พ.ศ. 2547 - 2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พิทยา หลิวเสรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ปาน พิมพา

พ.ศ. 2545 - 2547
พ.ศ. 2543 - 2545

ศาสตราจารย์

ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม

อาจารย์

ดร.อำนาจ สิทธัตตระกูล

พ.ศ. 2533 - 2543