ผศ.ดร. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25312 E-mail : kaphan@su.ac
การศึกษา :
- Ph.D. (Food Science) University of Massachusetts at Amherst, USA (2002)
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538)
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2533)

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัย
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
วารสารวิชาการ
การประชุมวิชาการ
1. เหมือนขวัญ กงนอก และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. การใช้วิธีโคพิกเมนต์เทชันเพื่อเพิ่มความคงตัว ของรงควัตถุจากกระเจี๊ยบและดอกอัญชัน. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 22 – 23 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
2. เหมือนขวัญ กงนอก และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. การใช้โคพิกเมนต์เทชันเพื่อเพิ่มความคงตัวของ รงควัตถุจากกระเจี๊ยบและดอกอัญชัน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 – 8 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
3. เอมนิกา เทียนไสว. การใช้สารให้ความหวานชนิดอื่นทดแทนน้ำตาลในวุ้นกะทิ. การประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 – 8 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
4. E.Keowmaneechai and N.Srisangwan. Nutritional Improvement of A-Lua by Using Nonsugar Sweeteners. การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 วันที่ 4 – 6 เมษายน 2556 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี.
5. เหมือนขวัญ กงนอก. วรรณกานต์ เภทพ่อค้า (ป.ตรี) เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. การใช้วิธีโคพิกเมนต์ เทชันเพื่อเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุจากกระเจี๊ยบและดอกอัญชัน. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 6 – 8 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ.
6. สาวิตรี ชัยอารีกิจวัฒน์. ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ. เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. ศราวุธ ภู่ไพจิตร์กุล. บุศรากรณ์ มหาโยธี. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 วันที่ 28 ก.พ. 56 – 1 มี.ค. 56 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศวร.
7. วรัญญา ศรีสุทัศน์กุล และ เอกพันธ์ แก้วมณีชัย. การใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยว. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ.

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-