ผศ.ดร. รุจิกาญจน์ นาสนิท

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : -
การศึกษา :
- Ph.D.(Chemistry), University of Birmingham, UK (2009)
- วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
- วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร