อ. กัญจน์อมล เรียงวงษ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : -
การศึกษา :
- MPhil (Biological Science), University of Southampton, UK (2009)
- วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
- วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2542)

Research Area
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร