อ.ดร. ธีรวัฒน์ รังกุพันธุ์

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : trunguphan@
การศึกษา :
- Ph.D.(Civil and Environmental Engineering), University of Cambridge ,UK (2011)
- M.Phil.(Engineering for Sustainable Development), University of Cambridge, UK (2003)
- วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2546)

Research Area
Environmental, Engineering for Sutainable Developement
Research Area
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
ตำรา หนังสือ
บทความทางวิชาการ
อื่นๆ
สิทธิบัตร