อ.ดร. บุษยา อภิชัยเสถียรโชติ

การติดต่อ :
Phone : 034219364 ext. 25212 E-mail : busayaa@hot
การศึกษา :
- ปร.ด. (เกษตรเขตร้อน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2535)
- วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2532)

Research Area
Agricultural Biotechnology, Natural Products, From Microorganisms
Research Area
-
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
1. Apichaisataienchote, B. 2012. Isolation and identification of Streptomyces longisporoflavus strain SU-5 with antifungal activity against Fusarium oxysporum. In Proceedings of Second International Symposium of BioPesticides and Ecotoxicological Network (2nd IS-BioPEN). 24- 25 September. Maruay Garden Hotel, Bangkok, Thailand. P.55-60
2. Apichaisataienchote, B. 2012. Actinomycetes isolation from_rhizosphere soils of asparagus with inhibitory activity against Phomopsis asparagi. In Proceedings of International conference on microbial taxonomy,basic and applied microbiology. 4-6 October, Khon Kaen, Thailand. P.243-250
3. นวลรัตน์ หนูขาว สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัตน์ และบุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 2011 การแยกและการ คัดเลือกแอคติโนมัยสึทที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในเอกสารประกอบการประชุม The 1st National and Interational Graduate Study Conference. 10 – 11 May, 2011. Silpakorn University, Bangkok. P. 79-82
4. ลลิดา วชังเงิน สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัตน์ และบุษยา อภิชัยเสถียรโชติ 2554 ฤทธิ์ต้านจุลชีพและ ลักษณะของแอคติโนมัยซีทส์ที่หายากคัดแยกจากรากหน่อไม้ฝรั่งในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ครั้งที่ 2 เรื่องสหวิทยาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนและชุมชนอย่าง ยั่งยืน วันที่ 10-11 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพ หน้า355-361

ผลงานวิจัยฉบับเต็ม
-
ผลงานวิจัยในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์
-
ตำรา หนังสือ
-
บทความทางวิชาการ
-
อื่นๆ
-
สิทธิบัตร
-