อาจารย์/เจ้าหน้าที่

Professor/Staff

แบบฟอร์มงานบริการการศึกษา
Form
  1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พนักงาน)
  2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร
  4. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการเรียนการสอน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านบุคคล/บริหารและธุรการ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง