ข่าวทั่วไป

12 พฤษภาคม 2563

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบ 4 (Admission2)

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบ 4 (Admission2) ของหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ใช้อะไรบ้าง ตามรายละเอียดด้านล่างเลยค่ะ

น้องๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/