ข่าวทั่วไป

29 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การขอรับสิทธิพิเศษในการทดสอบ TOEIC

ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับสิทธิพิเศษในการทดสอบ TOEIC
เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความประสงค์วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษกับสถาบันทดสอบภาษา TOEIC ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
โดยสามารถขอรับสิทธิในการทดสอบ TOEIC Listening&Reading (Institutional Program) ในอัตราพิเศษ 1,000 บาทต่อการสอบ 1 ครั้ง กำหนดการจัดสอบระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิพิเศษ ดังนี้
1. นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. นักศึกษาจะต้องถือบัตรประจำตัวนักศึกษาที่หมดอายุระหว่าง วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

รูปเพิ่มเติม