ข่าวทั่วไป

09 ตุลาคม 2563

นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2563

โดยตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่
1. ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพ
คุณทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน (รุ่น 16 วิศวกรรมอุตสาหการ) เจ้าของธุรกิจเฉาก๊วยเต็งหนึ่ง
2. ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
ผศ.ดร. อุเทน ทับทรวง (รุ่น 13 วิศวกรรมเคมี) รองคณบดี ฝ่ายวิจัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. ประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษา
อาจารย์ ดร.ธีรินทร์ คงพันธุ์ (รุ่น 5 วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รูปเพิ่มเติม