ข่าวทั่วไป

06 มกราคม 2565

ประกวดราคา การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม