ข่าวสำหรับบุคลากรภายใน

30 กันยายน 2564

เสนอชื่อคณาจารย์ประจำผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อได้จากไฟล์แนบ)

ประเภทคณาจารย์ประจำของคณะ จำนวน ชื่อ

ในวันจันทร์ที่ ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น.

โดยเสนอชื่อได้จาก ช่องทาง (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) ดังนี้

  1.          เสนอชื่อ ณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือ
  2.     เสนอชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://202.28.72.196/eng_selection (บุคลากรที่เสนอชื่อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่มีใครทราบว่าบุคลากรเสนอชื่อผู้ใด)

รูปเพิ่มเติม