ข่าวรับสมัครงาน

12 มกราคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยระเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (อัตรา 2-4-09-167) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

                        ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (อัตรา 2-4-09-167) จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว และคณะฯ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ดังเลขประจำตัวสอบและชื่อต่อไปนี้

รูปเพิ่มเติม

ไม่พบรูปภาพเพิ่มเติม