Bachelor Degrees

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564

- เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS https://www.admission.su.ac.th

- คู่มือการสมัครระบบ SU-TCAS64 มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม