ข่าวทั่วไป

11 เมษายน 2564

ประกาศคณะฯ เรื่องพบนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะฯ เรื่องพบนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


สำหรับผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงกรุณากรอก
แบบฟอร์มบันทึกประจำวันระหว่างการกักตัวหรือสังเกตอาการเนื่องจาก COVID-19
สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คลิก link เพื่อกรอกแบฟอร์ม https://forms.gle/hf5aE5VCWD4sGBeX8
(login ด้วย Email: @silpakorn.edu)

รูปเพิ่มเติม