ระดับปริญญาตรี

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2564

- เว็ปไซต์สำหรับเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักศึกษา SU TCAS https://www.admission.su.ac.th

- คู่มือการสมัครระบบ SU-TCAS64 มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกสารแสดงค่าเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile)ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนของผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร (ใช้ประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์) เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาฯ SU-TCAS (รอบที่ 1/3) ประจำปีการศึกษา 2564

- แบบฟอร์มรับรองสุขภาพ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา2564 รอบที่ 1/3 (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร)

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม