แนะนำคณะ

Recommend the faculty

ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ชื่อเดิมคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวด้าน อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเปิดคณะวิชาใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก จึงมีนโยบายจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สีแดงเข้ม (crimson)

สัญลักษณ์และสีประจำคณะฯ

สัญลักษณ์: เป็นรูปพระพิฆเนศ อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital
สีประจำคณะฯ: สีแดงเข้ม (Crimson)
ความหมาย: ความหมายของสีนั้นหมายถึง ความมุ่งมั่น และความเป็นผู้นำที่สง่างาม
ที่มา: ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ การกำหนดสีประจำคณะฯ จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ซึ่งโดยปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสีประจำคณะเป็นสีแดงเลือดหมู แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มี ความแตกต่างจึงได้กำหนดให้สีประจำคณะฯ เป็นสีแดงเข้ม ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นอัตลักษณ์ ของศิลปากร

ที่อยู่คณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel: 0-3427-0510-2 Fax: 0-3427-0520

E-mail: FAC-EN@su.ac.th

Website: www.eng.su.ac.th

"ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ"

1

ปรัชญา (Philosophy)

"พัฒนาคน พัฒนาชาติ บูรณาการศาสตร์ อนุรักษ์ศิลป์ ด้วยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี"

2

วิสัยทัศน์ (Vision)

"สร้างความร่วมมือร่วมกับอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนำ เพื่อวิจัยเชิงบูรณาการและสร้างสรรค์ และผลิตบุคลากรสู่ระดับอาเซียน"

3

พันธกิจ (Mission)

  1. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนำเพื่อผลิตหลักสูตร และงานวิจัยและผลิตบุคลากร
  2. พัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ระดับอาเซียน
  3. วิจัยเชิงบูรณาการและสร้างสรรค์ เพื่อผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน อุตสาหกรรม สังคม หรือชุมชน
  4. บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม สังคม และชุมชน เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับประเทศ
  5. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้