แนะนำคณะ

Recommend the faculty

ประวัติความเป็นมา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ชื่อเดิมคือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 193 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 และได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2539 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการที่จะผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการขยายตัวด้าน อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2530 เป็นต้นมา

มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายเปิดคณะวิชาใหม่ ที่คำนึงถึงความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน โดยสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก จึงมีนโยบายจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขึ้น ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สีแดงเข้ม (crimson)

สัญลักษณ์และสีประจำคณะฯ

สัญลักษณ์: เป็นรูปพระพิฆเนศ อยู่ตรงกลาง มีฟันเฟือง และ Electron อยู่บน Orbital
สีประจำคณะฯ: สีแดงเข้ม (Crimson)
ความหมาย: ความหมายของสีนั้นหมายถึง ความมุ่งมั่น และความเป็นผู้นำที่สง่างาม
ที่มา: ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ การกำหนดสีประจำคณะฯ จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่างศาสตร์ ซึ่งโดยปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสีประจำคณะเป็นสีแดงเลือดหมู แต่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร มี ความแตกต่างจึงได้กำหนดให้สีประจำคณะฯ เป็นสีแดงเข้ม ซึ่งสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่เป็นอัตลักษณ์ ของศิลปากร

ที่อยู่คณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel: 0 3410 9686 ต่อ 209000 Fax: 0-3427-0520

Email: fac-en@silpakorn.edu

Website: www.eng.su.ac.th

"วิสัยทัศน์ และพันธกิจ"

1

วิสัยทัศน์ (Vision)

"Creative Engineering"

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม

2

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่เปิดกว้าง (Global Mindset) เพื่อให้สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม
  2. บูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานวิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม
  3. บริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชน         

 

"ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร"

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม