ระดับปริญญาตรี

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) (ระยะเวลา 9-30 มิถุนายน 2563)

9-14 มิถุนายน 2563     รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร

21 มิถุนายน 2563        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

23-25 มิถุนายน 2563   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ศิลปากร ชำระ เงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th หรือ Mobile Application