แนะนำภาควิศวกรรมเครื่องกล

Mechanical Engineering

ประวัติภาควิชา

วิศวกรรมเครื่องกล ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2546

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ผู้มีความสามารถและทักษะ ในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความใฝ่รู้และมีความสามารถ ในการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและมีคุณธรรม

ปัจจุบันเปิดสอน จำนวน 9 หลักสูตร ประกอบด้วย

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านงานวิศวกรรม ด้านพาณิชยการ และการบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกการคิดวิเคราะห์และมีการสื่อสารทางด้านความคิดเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหมู่คณะตามลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในอนาคต และสามารถเป็นบัณฑิตที่นำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจวิศวกรรม อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสาต่อสังคมและประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านงานวิศวกรรม ด้านพาณิชยการ และการบัญชี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีการฝึกการคิดวิเคราะห์และมีการสื่อสารทางด้านความคิดเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในหมู่คณะตามลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีในอนาคต และสามารถเป็นบัณฑิตที่นำความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางด้านธุรกิจวิศวกรรม อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และจิตอาสาต่อสังคมและประเทศ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรที่มีการระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ที่ชัดเจน โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ ประยุกต์ และประเมินมาตรการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน และการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทนได้ รวมทั้งมีแผนการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง แผน ก ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เรียนเต็มเวลาได้ และแผน ข ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย โดยยังคงมีการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดี เนื่องจากผลงานของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติทั้งหมด

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม เน้นผลิตงานวิจัยด้านธุรกิจวิศวกรรมของประเทศและพัฒนาบุคคลในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณสำหรับงานวิศวกรรม การสร้างแบบจำลองต้นทุนวิศวกรรม การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการสนับสนุนทางด้านธุรกิจวิศวกรรม การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทางวิศวกรรม การตรวจสอบและควบคุมภายในของโครงการ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจวิศวกรรม การบริหารโครงการวิศวกรรม และการพัฒนาธุรกิจสินค้านวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคคลในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการศึกษาต่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีตลอดจนมีความชำนาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านธุรกิจวิศวกรรม โดยตัวหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคคลให้มีมุมมองทางวิศวกรรมในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมุมมองทางพาณิชย์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การจัดหลักสูตรในลักษณะนี้เป็นลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงานให้กับผู้จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ และทำให้องค์กรธุรกิจมีความสามารถในการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม เน้นผลิตงานวิจัยด้านธุรกิจวิศวกรรมของประเทศและพัฒนาบุคคลในประเทศให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัยในด้านการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณสำหรับงานวิศวกรรม การสร้างแบบจำลองต้นทุนวิศวกรรม การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการสนับสนุนทางด้านธุรกิจวิศวกรรม การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการทางวิศวกรรม การตรวจสอบและควบคุมภายในของโครงการ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจวิศวกรรม การบริหารโครงการวิศวกรรม และการพัฒนาธุรกิจสินค้านวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บุคคลในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องการศึกษาต่อให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีตลอดจนมีความชำนาญในการวิจัยและพัฒนาทางด้านธุรกิจวิศวกรรม โดยตัวหลักสูตรสามารถพัฒนาบุคคลให้มีมุมมองทางวิศวกรรมในเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และมุมมองทางพาณิชย์ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ให้กับผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การจัดหลักสูตรในลักษณะนี้เป็นลักษณะเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดแรงงานให้กับผู้จบการศึกษาในหลักสูตรนี้ และทำให้องค์กรธุรกิจมีความสามารถในการพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ระดับปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ซึ่งยังมีการเปิดการเรียนการสอนไม่มากนักในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

จุดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ซึ่งยังมีการเปิดการเรียนการสอนไม่มากนักในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีพลังงานให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ข้อมูลติดต่อของภาควิชา

สำนักงาน : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล อยู่ชั้น 4 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เบอร์โทร :034 109686 ต่อ 209400

โทรสาร :0-3427-0401

Website : https://www.mesilpakorn.com

Facebook : https://www.facebook.com/Me.Silpakorn

ผศ. จารุตม์ คุณานพดล

รศ.ดร. กษมา ศิริสมบูรณ์

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู

ผศ.ดร. เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์

ผศ.ดร. ทสพล เขตเจนการ

ผศ.ดร. ธิบดินทร์ แสงสว่าง

ผศ.ดร. ธีระศักดิ์ หุดากร

ผศ.ดร. นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์

ผศ.ดร. ปรเมศร์ อารมย์ดี

ผศ.ดร. วีระนุช อินทะกันฑ์

ผศ. พงษ์ศิริ จรุยนนท์

รศ.ดร. สาโรช พูลเทพ

ผศ. ดร. จันทนา สังวรโยธิน

ผศ.ดร. ชัชธานนท์ โพธิคุณ

อ.ดร. ณัฐ ธัชยะพงษ์

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ ธาราวดี

ผศ. นพพงศ์ ศรีตระกูล

ผศ. ดร. วิชุดา เมตตานันท

ผศ. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์

ผศ. ศุภชัย วาสนานนท์

อาจารย์ ดร. จงรัก ปริวัตรนานนท์