อาจารย์/เจ้าหน้าที่

Professor/Staff

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านบุคคล/บริหารและธุรการ

แบบการรายงานภาระงานขั้นต่ำ ปี พ.ศ. 2564

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หน่วยงานภายนอก

แบบฟอร์มงานคลังและพัสดุ
  1. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (พนักงาน)
  2. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ)
  3. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูบุตร
  4. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการเรียนการสอน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ระดับคณะ

 

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หน่วยงานภายนอก