ผลการดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน  

จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ภาวะการมีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2560